NOTARIUSZ

Marzena

Kubacka-Filas

ul. 3-go Maja 20
41-800

Zabrze

tel.:
32 271 34 77, 32 273 65 81
www:
notariusze-zabrze.pl
Godziny pracy:
 • poniedziałek: 9.00 - 16.00
 • wtorek: 9.00 - 17.00
 • środa: 9.00 - 17.00
 • czwartek: 9.00 - 17.00
 • piątek: 9.00 - 16.00
 • sobota - po wcześniejszym umówieniu się
Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych także w innych godzinach - po wcześniejszym umówieniu się.

DOKUMENTY

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

1. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, bądź innej czynności, na podstawie której nastąpiło nabycie, lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy (właściwy Urząd Miasta/Gminy),
 • wypis z rejestru gruntów, a także dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej (właściwe Starostwo Powiatowe bądź Urząd Miasta),
 • zaświadczenie o położeniu nieruchomości poza strefą obszaru rewitalizacji/specjalnej strefy rewitalizacji bądź na terenie takiej strefy (właściwy Urząd Miasta/ Gminy),
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie stanowi lasu w rozumieniu ustawy o lasach i nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu bądź decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (właściwe Starostwo Powiatowe bądź Urząd Miasta).

DOKUMENTY DODATKOWE

 • zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców bądź obdarowanych lub nabywców na podstawie umów o zniesienie współwłasności, z obowiązku podatkowego – w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie dziedziczenia (niezależnie od daty nabycia) lub darowizny bądź zniesienia współwłasności (od 2007 roku) - (właściwy Urząd Skarbowy),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział (właściwy Urząd Gminy/Miasta).

2. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ LOKAL MIESZKALNY:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, bądź innej czynności, na podstawie której nastąpiło nabycie lokalu, lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania,
 • wskazanie numeru Księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej,
 • zaświadczenie wydane przez podmiot zarządzający nieruchomością wspólną o braku zaległości w opłatach bieżących za mieszkanie,
 • zaświadczenie o położeniu nieruchomości poza strefą obszaru rewitalizacji/specjalnej strefy rewitalizacji bądź na terenie takiej strefy (właściwy Urząd Miasta/ Gminy).

DOKUMENTY DODATKOWE:

 • zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców bądź obdarowanych lub nabywców na podstawie umów o zniesienie współwłasności, z obowiązku podatkowego – w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie dziedziczenia (niezależnie od daty nabycia) lub darowizny bądź zniesienia współwłasności (od 2007 roku) - (właściwy Urząd Skarbowy).

3. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 • dokument stanowiący podstawę nabycia (akt nabycia lub przydział lokalu spółdzielczego własnościowego wydany przez Spółdzielnię Mieszkaniową),
 • zaświadczenie wydane przez właściwą Spółdzielnię Mieszkaniową o braku zaległości w opłatach bieżących i potwierdzające stan prawny zbywanego prawa do lokalu,
 • w przypadku prowadzenia Księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wskazanie numeru tej Księgi wieczystej.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 • zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców bądź obdarowanych lub nabywców na podstawie umów o zniesienie współwłasności, z obowiązku podatkowego – w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie dziedziczenia (niezależnie od daty nabycia) lub darowizny bądź zniesienia współwłasności (od 2007 roku) - (właściwy Urząd Skarbowy).

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku lub na rzecz której następują inne rozrządzenia testamentowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data i miejsce urodzenia).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości, z odniesieniem się do numeru Księgi wieczystej.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców wykazujące pokrewieństwo spadkobiercy ze spadkodawcą,
 • nr PESEL zmarłego.
 • wskazanie numeru Księgi wieczystej, jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).

8. PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane.

Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.